Чланови ОВ прихватили су Одлуку о организацији Општинске управе којом се утврђује надлежност, организација и делокруг рада, руковођење, однос Општинске управе према другим органима, јавност рада, као и друга питања. Неопходност усвајања ове одлуке огледа се у потреби за бољом органузацијом рада Општинске управе. На седници је усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити општинских и некатегорисаних путева. Управљање локалним и некатегорисаним путевима обавља Јавно комунално предузеће „Путеви Рашка“ као управљач пута. У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор за путеве је овлашћен да у складу са законом нареди отклањање недостатака, као и да забрани све радње које могу да угрозе безбедно одвијање саобраћаја. ОВ се сагласило са предложеним Решењем о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Рашка. Циљ формирања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор, као и усклађивање рада различитих инспекцијских органа. Већници су прихватили Одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину уз накнаду непосредном погодбом, а којом се угоститељско-хотелски објекта „Престиж“ прибавља за потребе рада СО Рашка и њених служби, као и за одржавање седница Већа и Скупштине. Други део ове одлуке односи се на прибављање непокретности ради измештања ватрогасне станице из центра града. Чланови Већа прихватили су Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације „Суво Рудиште“ на Копаонику за део целине Центар – Блок Б7. Већници су усвојили Одлуку о екстерној ревизији буџета општине Рашка за 2022. годину, а на основу сагласности Државне ревизорске институције. На седници су усвојени годишњи извештаји о раду ТО, ЦК „Градац“ и Спортског центра. Веће је утврдило и Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на који је претходну сагласност дало Министарство пољопривреде.

О поменутим одлукама коначну реч даће одборници СО Рашка на наредој седници.
ОВ је усвојило Правилник o раду Комисије за категоризацију угоститељских објеката којим се ближе уређује категоризација угоститељских објеката за смештај, врсте смештаја у угоститељском објекту, поступак разврставања угоститељских објеката у категорије, делокруг, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад Комисије. Општинско веће је усвојило Правилник o измени Правилника о условима и критеријумима за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима, којим се прецизирају услови за остваривање овог права.