На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 59. став 1. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Општинско веће Општине Рашка, је на седници одржаној 30. марта 2023. године, донело


ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ГОДИНЕ ДО 2026. ГОДИНЕ


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се План активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. године до 2026. године.

Члан 2.
План активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници Општине Рашка.

Образложење
Предложени План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Рашка.
Опредељење Општине Рашка је изградња модела добре и отворене јавне управе која подразумева и потпуну јавност у раду локалних органа, веће непосредно учешће грађана и других заинтересованих актера у доношењу Одлука, партиципацију и трајно одрживо партнерство између грађана и локалне самоуправе у циљу квалитетнијег задовољења потреба заједнице. Циљеве добре, отворене управе (локалне самоуправе) могуће је достићи само уважавајући и поштујући право грађана на квалитетно информисање, потребу и обавезу да буду консултовани, дају примедбе, критике, сугестије и предлоге и на тај начин учествују у дијалогу као и да директно учествују у одлучивању у складу са постојећим, уобичајеним облицима али и коришћењем савремених и развојем нових, за нашу општину примењивих механизама учешћа.
Доношење предметног Плана је део активности у оквиру пројекта – Одговорне локалне финансије и укључивање грађана, који финансира Швајцарска влада.
За израду Плана активности je био задужен Тим за реализацију пројекта формиран од стране Председника општине Рашка, решењем број 159 од 12.4.2022. године.
Имајући све то у виду Општинско веће општине Рашка је донело Одлуку у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-15/2023-1
Дана, 30. марта 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић