18. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 17. маја 2023. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. И 17. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
6. УТВРЂИВАЊЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА – „УДРУЖИМО СЕ";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, координатор пројектног тима;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА (АУТОМОБИЛИ, КВАДОВИ, МОТОРНЕ САНКЕ И СЛ. ВОЗИЛА), СТВАРИМА, ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА И МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
11. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;
14. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Златко Миленковић, вд директор Туристичке организације регије Копаоник;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1042 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1042 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. РАЗМАТРАЊЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЗА ОПШТИНУ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе и секретар Општинског штаба за ванредне ситуације;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
21. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ЛОКАЦИЈА ПАРКИНГА ЗА АУТОБУСЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1505/2 КО КОПАОНИК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ КОНТЕЈНЕРА КАО И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ТУРИСТИЧКОМ КОМПЛЕКСУ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА РАД У КОМИСИЈИ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА БР. 222-1 ОД 11. АПРИЛА 2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
24. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, члан и координатора Савета;
25. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО (ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ) И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа;
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа;
27. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
28. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;
29. ТЕКУЋА ПИТАЊА.