Општинско веће је усвојило Срењорочни план Општине Рашка од 2023. до 2025. године. Ово је први средњорочни план развоја који је Општина Рашка до сада усвојила и  израђен је у склади са Законом о планском систему Републике Србије. Међу најважнијим пројектима чија је релизација предвиђен средњорочним планом су изградња система за управљање отпадним водама на Копаонику, уређење речних корита Ибра и Рашке, успостављање регионалног система за управљање отпадом, креирање и промоција заједничке туристичке понуде Јошаничке бање и Копаоника, спровођење локалних подстицаја за унапређење конкурентности производње и прераде и многин други. Већници су усвојили Одлуку о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и мањим монтажним објектима са површина јавне намене, а по налогу комуналне инспекције. Посао ће обављати ЈКП „Рашка“ или ЈКП „Путеви“, одосно предузеће или предузетник коме Општина Рашка повери вршење комуналне делатности. На седници је усвојен Одлука о јавним расправама којом се ближе одређују начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката, односно планских докумената. Чланови Већа усвојили су Извештај о реализацији  програма пословања  јавних предузећа за период јануар – март 2023. године. У извештајном периоду ЈКП „Путеви“ је обезбеђивало проходност путева и улица, а било је ангажовано и а на санацији путних праваца у неколико месних зајеница и уклањању одрона у Радошићу и Ковчима. За услуге паркирања на Копаонику у претходна три месеца фактурисано је 23.992.400 динара, а у Рашки нешто више од 2,5 милиона динара.  ЈКП Рашка“ је спровело све програмом предвиђене активности. Фабрика воде на Копаонику прерадила је 177.000 кубних метара воде, а у Беоцима 503.350 кубних метара. Са подручја Рашке, Баљевца, Јошаничке Бање и Копаоника укупно је сакупљено и депоновано 3.490 тона смећа и ручно очишћено 5.585.616 метара квадратних. Зоохигијенска служба прихватила је и збринула 24 пса.  Општинско веће је усвојило Извештај о раду Центра за социјани рад у 2022. години. У протеклој години на евиденцији Цетра била су 2.794 лица којима је пружена нека врста социјалне заштите. Право на новчану помоћ користило је 929 пунолетих и 145 деце, док је право на туђу негу остварило 175 особа. Центар је радио са 27 малолетника са проблемима у понашању и са 15 малолетника у сукобу са законом. Током 2022. године Центру је пријављено 5 случајева вршњачког насиља. Из буџета локалне самоуправенфиансиране су услуге: помоћ у кући, дневни боравак, лични пратилац детета, додатна подршка у образовању, привремени смештај и једнократна новчана помоћ. У Рашки су 2022. године склопљена 94 брака, а разведно је 40. О напред усвојеним одлукама коначну реч даће одборници СО Рашка на наредном заседању. У наставку седнице, Општинско веће је усвојило Одлуку о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Програма локалног партнерства  „Удружимо се“. На овај начин грађани одређеног насеља, улице, стамбене заједнице или МЗ, као и неформалне групе, моћи ће путем јавног позива да предложе за реализацију пројекте попут уређења паркова, изградње пешачких стаза, постављање мобилијара и сличне. Општинско веће је донело Програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Рашка за 2023. годину. Реализацијом програма биће унапређена саобраћајна инфраструктура, спроведени образовни и едукативни  програми намењени деци, као и различите промотивне активности, а биће набављена и ауто-седишта за децу. На седници је усвојен Извештај о раду Комисије за социјална питања у 2022. години. У документу се наводи да је Комисији током протекле године упућено 209 захтева за исплату једнократне новчане помоћи. Позитивно је решено 175 предмета, док су 34 одбијена. Укупан износ исплаћених средстава је 3.340.000 динара.