25. СЕДНИЦА ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 24. маја 2023. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника Комисије за административна питања;
2. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе;
4. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА (АУТОМОБИЛИ, КВАДОВИ, МОТОРНЕ САНКЕ И СЛ. ВОЗИЛА), СТВАРИМА, ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА И МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП „Путеви Рашка“;
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРВE ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
14. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Глођовић, представник Центра за социјални рад;
17. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Милојевић, директор Историјског архива Краљево;
18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Милојевић, директор Историјског архива Краљево;
19. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Златко Миленковић, вд директор Туристичке организације регије Копаоник;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 84/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 84/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 82/25 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 82/25 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДРАГОШУ (ПАНТО) ПЕТРОВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ;
33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
34. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 29 - 34: Лидија Глођовић, заменик председника Комисије за административна питања;
35. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.