Одлуком о буџету Општине Рашка за 2023. годину (''Службени гласник општине Рашка“, брoj 251/2022), Одлуком о усвајању Плана развоја Општине Рашка за период од 2023. до 2029. године (''Службени гласник општине Рашка“, број 254/2023), Одлуком о усвајању Плана активности за укључивање грађана у доношење одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године (III Број: 06-VI/15/2023-1, 30. март 2023. године), Уговора о додели гранта између представништва HELVETAS SWISS Intercooperation SRB и Општине Рашка (II-1, 344, 11.05.2023. године), Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење програма локалног партнерства - „УДРУЖИМО СЕ“ (III Број: 06-VI-18/2023-2, 17. мај 2023. године) председник Општине Рашка дана 19. маја. 2023. године, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
за финансирање пројеката од јавног интереса — програма локалног партнерства "УДРУЖИМО СЕ“

1. Опште напомене

Општина Рашка суфинансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење програма локалног партнерства "УДРУЖИМО СЕ“ који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на ypeђењу јавних површина) у сарадњи с Општином Рашка.
Локална заједница је појам који укључује одређено подручје - део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, надстрешнице, стазе, платои, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, плоче за обавештавање, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, постављање жичане или дрвене ограде, уклањање мањих дивљих депонија и слично.
Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе rpaђанa с територије Општине Рашка окупљене око поднете иницијативе — пројекта, најмање 15 потписника - rpaђанa, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину. Неформална група грађана може поднети највише 1 пројекат. Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини Општине Рашка. Изузетно, активности се могу спроводити и на земљишту које је у јавној својини Републике Србије, уз сагласност носиоца права својине, односно корисника земљишта. Надлежне службе Општинске управе Општине Рашка ћe на захтев групе гpaђанa, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе информисати Подносиоца предлога пројекта.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ