На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи III број: 06-V-23/2023-11 од 16. јуна 2023. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године, општина Рашка (у даљем тексту: Правилник)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи, на територији општина Рашка за 2023. годину (ЈП 1/22)

I ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
2) уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,
Домаћинстава(за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.
Укупно средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива 5.000,000,00 динара а за мере из одељка I. став 1. тач 2) Јавног позива 2.000.000,00 динара.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:
1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

1. да је подносилац пријаве:
1. власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
2. уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
2. да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.;
Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.
Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује:
1) за меру из одељка I, тачка 1) која се односи на набавку и уградњу соларних панела , представља мањи износ од:
- 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, и;
- износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са износом од 70.000 динара са ПДВ-ом;
2) за меру из одељка I, тачка 2) која се односи на уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи;

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ