На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка, III број: 06-VI-18/2023-19 од 17. маја 2023. године, комисија за отуђење непокретне ствари дана 03.07.2023. године расписује

ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ
ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, КОТЛА НА УГАЉ
ДРУГИ КРУГ
-Јавно надметање писане понуде-
I
Предмет отуђења

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење покретне ствари у јавној својини, комбинованог топловодног котла на угаљ, под условима првог круга, тип STAR 500, производ „Eko star-a из Књажевца, снаге 500 kw, температурног режима 90/70 0С, димензија 1400х1700х2690mm, у даљем тексту котао на угаљ.
2. Котао на угаљ се отућује по почетној цени од 131.989,26 динара.
3. Депозит који треба уплатити је 30% од вредности котла а то је 39.596,78 динара .
4. Увид у стање котла на угаљ може се извршити на лицу места, у дворишту Предшколске установе „Весело детињство“ , Милуна Ивановића бб у Рашки у периоду од 1000 до 1200 часова дана 05.07.2023. године.
5. Контакт особа Иван Мојовић, телефон: 060/588-48-95.
6. Сви трошкови који настану након отуђења сноси лице које купи котао.
7. Котао из овог огласа се отуђује у виђеном стању.
II
Услови за пријаву на оглас

1. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица са територије Републике Србије.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање отуђења покретне ствари у јавној својини, котао на угаљ, понуђач доказује оригиналом односно оверена фотокопија следећих докумената:
за физичка лица:
- лична карта
- доказ о уплати депозита попуњен по Упутству за уплату депозита
за правна лица:
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци од дана објављивања огласа)
- доказ о уплати депозита попуњен по Упутству за уплату депозита
3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за отуђење покретне ствари пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у овом огласу, на рачун општинске управе Рашка број: 840-1267804-86 позив на број 97-31-087.
5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену котла. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
III
Документација за пријављивање на јавно надметање

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за отуђење котла на угаљ документацију наведену у делу II тачка 2. овог огласа;

Формулари пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Рашка. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
Адреса: општина Рашка, улица и број: Предрага Вилимоновића бр.1.,36 350 Рашка,
Комисији за отуђење покретне ствари, котао на угаљ.
- Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.


IV
Рок за подношење пријаве

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 11
.07.2023. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Општинске управе општине Рашка као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
Јавно надметање

Јавно надметање за за отуђење покретне ствари у јавној својини, котла на угаљ одржаће се у згради Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1 у сали број 16 у 1000 часова 14.07.2023. године.

VI
Уплата излицитиране вредности котла

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати излицитиране вредности котла на угаљ у износу утврђеном правоснажном одлуком о уплати излицитиране вредности котла на угаљ, умањеном за износ уплаћеног депозита, на рачун Општинске управе Рашка број: 840-1267804-86 позив на број 97-31-087, које ће се доставити Општинској управи Рашка.
Овaj оглас објавити на веб презентацији Општине Рашка, огласној табли Општинске управе Рашка, средствима јавног информисања.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Зоран Сташевић, председник комисије
___________________________________
2. Нада Краговић, члан комисије
_______________________________
3. Иван Мојовић, члан комисије
________________________________