На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 9. 8. 2023. године, донео

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката у областима

 „Култура“

                                                    

Члан 1.

 Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 11.7.2023.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2023. годину.

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2023. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ – КУЛТУРА  за програме/пројекте у тематској области  Развој фестивала фолколра  на територији општине Рашка

1.

КУД "Јошаничка Бања"

Госпојински сусрети фолклорних ансамбала 2023

81,00

550.000,00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

ОБЛАСТ – КУЛТУРА  за програме/пројекте у тематској области   Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка 

1.

Ансанбл народних игара и песама "Фрула"

Обуци се и заиграј за Рашку

80,00

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

Члан 3.

 Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.

Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:

- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ

обезбеђена;

- Изјаву о непостојању сукоба интереса;

- Интерни акт о антикорупцијској политици;

- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са

одобреним средствима;

Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана  и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

 

Члан 4.

 За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА

II Број: 525

Дана: 9. 8. 2023. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић