РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ИБРУ


ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система хидроелектрана на Ибру (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана), одржаће се ОД 27. НОВЕМБРА ДО 11. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана у згради градске управе града Краљева, и општинске управе Рашка, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана могу доставити у писаној форми, градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 11. децембром 2023. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд. 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак, 22. децембра 2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Краља Милутина 10а, 11000 Београд.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Прилог: https://drive.google.com/file/d/170fq8GaNWV5F_1aS3ya9Jk0gTY0Qvba2/view?usp=sharing