ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 


У складу са чланом 45a. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 

 

о г  л  а  ш  а  в  а

Р  А Н И  Ј А В Н И   У В И Д

РАДИ УПОЗНАВАЊА ЈАВНОСТИ СА ОПШТИМ ЦИЉЕВИМА
И СВРХОМ    ИЗРАДЕ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: РАШКА -ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ  0+000 ДО КМ 32+169,74

Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Планa детаљне регулације државног пута IIА реда бр.198, деоница: Рашка -Одвраћеница од км  0+000 до км 32+169,74, одржаће се у трајању од 15 дана, од 28. новембра 2023. године до 12. децембра 2023. године, у згради општинске управе општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2), као и да своје примедбе на планирано решење, у писаној форми, доставе Општинској управи општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 12.12.2023.године.

Прилог: https://drive.google.com/file/d/1eEx75ilon82cjQWKOJx3uLgFNnw9_uo_/view?usp=sharing