ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У складу са чланом 51б. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 55.-62. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/19), 

 

о г  л  а  ш  а  в  а

 

Ј А В Н И   У В И Д

РАДИ УПОЗНАВАЊА ЈАВНОСТИ СА ОПШТИМ ЦИЉЕВИМА

И СВРХОM ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА

 

Јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Измене и допуне плана дела плана генералне регулације  за насељено место Рашка одржаће се у трајању од 15 дана,  од  23.04.2024. до 07.05.2024. године, у згради општинске управе општине Рашка, одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2), као и да своје примедбе на планирано решење, у писаној форми, доставе општинској управи општине Рашка, одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 07.05.2024.године.

Jавна презентација измена и допуна предметног плана одржаће се у згради Општинске управе, у свечаној сали на 1. спрату, 26.04.2023. године са почетком у 12.00 часова.

Прилог: https://drive.google.com/file/d/1xquFHC7cxeu96wyXMD_xwjwrscOeJw4t/view?usp=share_link