Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А      С  Р  Б  И  Ј  А

М И Н И С Т А Р С Т В О  Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,  С А О Б Р А Ћ А Ј А  И  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

 

 

о  г л  а ш а  в а

Р А Н И    Ј  А В  Н И    У В И  Д

 

п о в о д о м  и з р а д е

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КРАЉЕВО – РУДНИЦА

 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Краљево

– Рудница, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 144/22.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 1. до 15. јуна 2023. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за  послове  просторног планирања  (www.mgsi.gov.rs) и  јединица  локалне  самоуправе  у обухвату планског документа, односно интернет страници града Краљева и општине Рашка.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна  и  физичка  лица  могу  доставити  примедбе  и  сугестије  на  изложени  материјал  у  писаној  форми

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина

22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15. јуном 2023. године.