На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 59. став 1. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Општинско веће Општине Рашка, је на седници одржаној 18. јула 2023. године, донело


ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АНТИДИСКРИМИЦИОНОГ КОДЕКСА ЗА ОПШТИНУ РАШКА

 

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Антидискриминациони кодекс за општину Рашка.


Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Антидискриминациони кодекс за општину Рашка израђен од стране пројектног тима пројекта: ,,Градимо и радимо за инклузивну Рашку“.


Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници Општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-24/2023-5
Дана, 18. јула 2023. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Илија Роглић