На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 37. став 2. Одлуке о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Рашка" бр. 137/14, 180/17 и 206/19), члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 197/18), Општинско веће општине Рашка, на предлог Јавног комуналног предузећа Рашка, дана 18. јула 2023. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о мерама за штедњу и ограничењу потрошње воде

I
Због проблема у водоснабдевању делова насеља у вишим зонама општине Рашка, забрањена је употреба воде са мреже водовода којом управља Јавно комунално предузеће "Рашка" за следеће сврхе:
- заливање и поливање њива, башти и дворишта,
- заливање и поливање паркова и тротоара, (осим јавних парковских површина у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи),
- прање и поливање улица,
- прање моторних возила (осим зато регистрованих правних лица),
- пуњење базена (осим за то регистрованих правних лица),
- заливање фудбалских терена уколико постоје алтернативни начини снабдевања,
- друге сврхе које спадају у ненаменско трошење воде.

II
Забрана из претходне тачке важиће све до нормализације водоснабдевања и стварања услова за укидање овог Решења.

III
О спровођењу овог решења стараће се комунална инспекција општине Рашка која у поступку надзора:
- подноси прекршајне пријаве, изриче мандатне казне,
- обавештава комунално предузеће у циљу ускраћивања комуналних услуга корисницима који се не придржавају прописаних мера.

IV
Уколико се због временских услова (суша) укаже потреба примениће се мере обуставе испоруке воде оним насељима која имају алтернативне изворе снабдевања (сеоска насеља) ову меру спроводиће ЈКП "Рашка" а по одлуци надлежног општинског органа.
ЈКП "Рашка" се обавезује да свакодневно врши контролу мерних инструмената и прикључака на целокупном конзуму и уколико се уоче неправилности обавести комуналну инспекцију за одређивање законских санкција за те кориснике.
Уколико је снабдевање водом делова насеља прекинуто у непрекидном трајању дужем од 24 сата ЈКП „Рашка" је дужна да те кориснике снабде пијаћом водом ауто - цистерном.

V
Одређује се месечна количина воде од 24мЗ по домаћинству за обрачун потрошње по ценовнику за домаћинства, а сва количина воде преко ове мере обрачунаваће се по принципу јединична цена помножена са коефицијентом три.
Количина од 24мЗ воде из претходног става одређена је на бази месечне потрошње домаћинства са четири члана.
Домаћинства која имају више од четири члана имају право да у року од 10 дана од доношења овог решења ЈКП Рашка доставе уверење о члановима домаћинстава како би се за сваког члана домаћинства преко четири, количина воде у износу од 6мЗ обрачунала по ценовнику а сва количина воде преко ове мере обрачунаваће се по принципу јединична цена помножена са коефицијентом три.

VI
Решење ступа на снагу даном доношења а по престанку околности које су узроковале доношење овог решења Општинско веће ће на предлог ЈКП „Рашка" укинути ово Решење.

VII
Решење доставити ЈКП „Рашка“, Одсеку за инвестиције и грађевинско земљиште - Служби за инспекцијске послове и објавити на званичној интернет презентацији општине Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-24/2023-13
Дана: 18. јула 2023. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Илија Роглић