Општинско веће општине Рашка, на основу члана 8. Правилника о додели     подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (III број: 06-VI-24/2023-2 од 18. јула 2023. године), дана 31. јула 2023. године, расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Сврха конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења и остваривање права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2023. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.

Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а опредељена буџетом општине Рашка раздео 4 Општинска управа; глава 4.01 Општинска управа; програм 1502 развој туризма; програмска активност 0001 управљање развојем туризма; функција 473 туризам; економска класификација 454000 субвенције приватним предузећима, износ  5.000.000,00 динара.

Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Рашка, а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.

Конкурсом се утврђује: предмет конкурса, корисници подстицаја, укупно опредељена средства, врсте подстицаја, врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова, услове које морају испуњавати учесници по конкурсу, поступак доделе подстицајних средстава, намена и максималан износ подстицајних средстава, рок за подношење захтева, рок за доношење одлуке о додели подстицајних средстава, документација која се подноси уз захтев, начин одлучивања, начин и поступак контроле употребе одобрених средстава као и остале информације везане за подношење пријаве на Конкурс.

 

Предмет конкурса

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе са циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

подстицаји за подршку инвестицијама за доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности, у складу са  чланом 20. став 6. Закона о локалној самоуправи.

 

Корисници подстицаја

Подстицајна средства за развој сеоског туризма додељују се као наменска, бесповратна средства на основу конкурса.

Право на коришћење подстицаја, у складу са Правилником имају физичка лица чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба и/или апартман у домаћој радиности.

 

Предмет подстицаја могу бити инвестиције које је подносилац пријаве имао у периоду   од 1. априла  до 31. децембра текуће године.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ